Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša na podlagi vloge lastnika vozila ali uporabnika vozila, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da vloga ni podana več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja;
  • da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, izdanega za vozilo;
  • da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, izdano dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila in je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi, razen če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
  • da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem;
  • da je za vozilo poravnana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu oziroma, da je lastnik vozila oproščen plačila te dajatve;
  • da lastnik predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov.

Poleg izpolnjevanja teh pogojev, je potrebno priložiti tudi:

  • dokazilo o istovetnosti stranke: fizične osebe osebni dokument, pravne osebe: dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe.

V primeru da postopek podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja opravljate v imenu druge osebe, potrebujete poleg svojega osebnega dokumenta, še pooblastilo lastnika vozila.

V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja, do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju, lahko podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov, navedenih v smrtovnici.

Pooblastilo pravne osebe

Pooblastilo fizične osebe