Preskusne tablice

Dovoljenje za preskusno vožnjo in preskusna tablica sta javni listini, ki njunemu uporabniku dovoljujeta začasno uporabo tehnično brezhibnega neregistriranega vozila za obdobje petih dni znotraj območja Republike Slovenije.

Za izdajo dovoljenja za preskusno vožnjo je potrebno priložiti:

  • dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila;
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti vozila;
  • izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo in
  • fizične osebe osebni dokument, pravne osebe: dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe.

Dokazovanje tehnične brezhibnosti vozila zaradi izdaje dovoljenja za preskusno vožnjo, se izvede z izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, ki je lahko potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila s tehničnega pregleda, izjava serviserja po popravilu vozila ali pisna izjava stranke.

V primeru da želite dvigniti preskusne tablice v imenu druge osebe, potrebujete poleg svojega osebnega dokumenta, še pooblastilo lastnika vozila.

Pooblastilo pravne osebe

Pooblastilo fizične osebe