Prva registracija vozila

Vozilo se registrira na podlagi vloge lastnika vozila. Vlogi je potrebno priložiti dokazila, če registracijski organizaciji niso dosegljiva na podlagi uradnih evidenc.

Za registracijo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:

  1. dokazilo o lastništvu vozila;
  2. dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
  3. potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji;
  4. dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov;
  5. dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila;
  6. dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu;
  7. dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa potrdilo iz AJPESA-a in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
  8. vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira, ni mogoče dobiti iz uradne evidence o voznikih;

V primeru da registracijo opravljate v imenu druge osebe, potrebujete poleg svojega osebnega dokumenta, še pooblastilo lastnika vozila.

Pooblastilo pravne osebe

Pooblastilo fizične osebe